25 maja 2018 weszło w życie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – tzw. „RODO”).

W myśl art. 13 RODO zebraliśmy i przekazujemy w załączeniu informacje dotyczące zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez Usługi Transportowe Robert Lewicki. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej informacji.

Obowi
ązek informacyjny

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Transportowe Robert Lewicki  z siedzibą w Starzynie, ul. Trzy Gracki nr 8, 84-107 Starzyno. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres siedziby spółki lub poprzez wiadomość e-mail na adres: robert-lewicki@wp.pl

2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby w sposób zgodny z RODO i pozostałymi obowiązującymi przepisami zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, modyfikacją, nieuprawnionym dostępem lub/i ujawnieniem, lub/i wykorzystaniem niezgodnie z prawem i umową.

3. Podstawa prawna przetwarzania danych:

a) 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. dane osobowe przetwarzane są odpowiednio na podstawie umowy zawartej z Usługi Transportowe Robert Lewicki (niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną);
b) 6 ust. 1 lit. c RODO tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT w celu wypełnienia obowiązków fiskalnych);
c) 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w szczególności prowadzenie marketingu i promocji (np. prowadzenie marketingu bezpośredniego oraz dochodzenie i obrona w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń);
d) 6 ust. 1 lit. a RODO tj. wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych.

4. Dane osobowe Pani/Pan są przetwarzane przez Administratora (Usługi Transportowe Robert Lewicki) w jednym bądź lub więcej celów Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą być jak poniżej:

a) realizacji postanowień umowy zawartej z Usługi Transportowe Robert Lewicki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
spełnienia obowiązków fiskalnych i rachunkowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
b) przekazywania bezpłatnie informacji handlowych, jeżeli wyrazi Pani/Pan dobrowolną zgodę na ich otrzymywanie informacji (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO ustalenia, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
c) marketingowych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
d) analitycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
e) statystycznych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
f) archiwalnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych osobowych;
b) sprostowania danych osobowych;
c) usunięcia danych osobowych;
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
f) przenoszenia danych osobowych;
g) wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich są zbierane

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie bez wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody

8. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające): operatorzy systemów informatycznych, operatorzy systemów płatniczych, podmioty udzielające świadczeń medycznych,  operatorzy systemów sms, operatorzy systemów e-mail marketingu, operatorzy płatności, kancelarie prawne, firmy księgowe

9. Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane ani do Państw Trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), ani organizacji międzynarodowych.

10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji celów, o których mowa w ust. 4, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.

11. Jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

12. W przypadku gdy Usługi Transportowe Robert Lewicki przetwarza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora (np. w celach marketingowych) nie będziemy ich dłużej przetwarzać dla wskazanych celów, jeżeli Pani/Pan wniesie sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

13. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych gdy:
a) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją w której Pani/Pan się znalazł; oraz
b) dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Sprzeciw może Pani/Pan wnieść pisząc na adres e-mail: robert-lewicki@wp.pl

14. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Pani/Pana praw, określonych w ust. 8, może Pani/Pan uzyskać kontaktując się z Administratorem pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres Usługi Transportowe Robert Lewicki  z siedzibą w Starzynie, ul. Trzy Gracki nr 8, 84-107 Starzyno lub poprzez wiadomość e-mail na adres: robert-lewicki@wp.pl